ENERGIA REGENERABILĂ –PROVOCARE ȘI CONSECINȚĂ A  DEZVOLTĂRII DURABILE

 

Ilie–Ciprian JITEA[1], Adrian Nicolae DINOIU[2], Simona MOLDOVAN[3]

 

Rezumat

Dezvoltarea durabilă satisface nevoile prezentului fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Sursele regenerabile pot fi folosite cu succes în producția de combustibil pentru transport, fie el biocombustibil, energie electrică sau hidrogen. Mașinile care folosesc acest tip de combustibil pot folosi aceleași drumuri ca mașinile pe benzină, astfel că infrastructura nu reprezintă o problemă, dar provocările tehnologice vin în dezvoltarea echipamentelor de stocare și oferirea unei mai mari eficiențe și a unui randament mai bun. Accentuarea exploatării industriale a resurselor naturale a dus la un impact negativ asupra mediului, a climei Pământului și implicit asupra vieții omului. Dezvoltarea rapidă a exploatării energiei regenerabilă, precum și implementarea acesteia, ridică provocări și oportunități în ceea ce privește integrarea în sistemele de alimentare cu energie electrică.

 

Cuvinte și expresii cheie: resurse regenerabile, impact, energie regenerabilă

 

Abstract

Sustainable development meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Renewables can be successfully used in the production of fuel for transport, be it biofuels, electricity or hydrogen. Machines that use this fuel cars can use the same roads as gasoline, so that the infrastructure is not a problem, but the technological challenges come in the development of storage and providing greater efficiency and a better yield. Emphasizing the industrial exploitation of natural resources has led to a negative impact on the environment, climate on Earth and therefore human life. The rapid development of renewable energy exploitation and implementation raises challenges and opportunities in terms of integration in the electricity supply systems.

 

Keywords and phrases: renewable resources, impact, renewable energy

 

Introducere

Dezbaterea cu privire la schimbările climatice și modul de a găsi soluții pentru producerea gratuită a energiei electrice, dar și preocupările privind epuizarea combustibililor fosili, a resurselor nucleare, în special reflectate în creșterea prețului petrolului, care reprezintă o povară mare mai ales pentru țările în curs de dezvoltare, reprezintă provocări viitoare pentru dezvoltarea energiei regenerabile.

Dezvoltarea durabilă satisface nevoile prezentului fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.[1]. Se împarte în 4 mari domenii: economic, social, ecologic și cultural, care trebuie astfel gestionate încât să fie evitate acțiunile ireversibile și defavorabile.

Accentuarea exploatării industriale a resurselor naturale a dus la un impact negativ asupra mediului, a climei Pământului și implicit asupra vieții omului. În aceste condiții, energia regenerabilă, reciclarea, eficiența energetică, au  roluri decisive în dezvoltarea durabilă și menținerea unui echilibru cu mediul înconjurător.

În funcție de tipul de tehnologie aleasă pentru producerea de energie din surse regenerabile, consumul de apă variază. Procesele prin care se produce energie sau combustibili, din biomasă, consumă apă, începând de la irigații, până la apa consumată în procesele de conversie. În sistemele solare concentratoare sau centralele geotermale se consumă o cantitate de apă comparabilă cu cea consumată de centralele termice clasice. Extinderea producției hidroelectrice trebuie să ia în considerare pierderile de apă prin evaporare. Cea mai redusă cantitate de apă o consumă sistemele eoliene și fotovoltaice. Așadar, apa este necesară pentru toate tehnologiile și procesele care produc energie. Potrivit politicii privind energia regenerabilă, aceasta este în creștere, ca  atare ar trebui să se pună accent și pe evaluarea impactului asupra consumului de apă.

 

 1. Energia regenerabilă

Energia eoliană reprezintă conversia energiei cinetice a vântului interceptată de palele unei turbine pe unitatea de timp (P), depinde de densitatea aerului (ρ), suprafața acoperită de palele rotorului (πr2), și cubul vitezei vântului (Ws3 ), redusă cu un factor de eficiență sau de putere (fp), conform modelului matematic din relația [2]:

Principalul avantaj de mediu al energiei eoliene este este regenerabilitatea.  Înseamnă că exploatarea acesteia nu duce la o epuizare a resurselor naturale la nivel mondial, precum se întâmplă în cazul cărbunelui, gazelor naturale sau petrolului. Energia eoliană poate contribui la un viitor energetic durabil la nivel global.

Energia eoliană este o sursă de energie curată. Utilizarea sa nu conduce la emisii semnificative de mediu neadecvat sau atmosferice. În afară de dioxid de carbon, energia eoliană produce mai puțin dioxid de sulf, oxizi de azot și alți poluanți atmosferici, care sunt emiși de către centralele electrice pe bază de cărbune.

Cu toate acestea, centralele electrice eoliene nu sunt sisteme în totalitate fără o influență negativă asupra mediului înconjurător (de exemplu,  impactul vizual și zgomotul).

Energia solară reprezintă conversia radiației solare în energie electrică. Aceasta se poate face în mod direct prin panouri fotovoltaice (PV), sau în mod indirect, folosind energie solară concentrată (CSP). Energia venită de la Soare poate fi folosită și pentru încălzire, fiind puse în fuccțiune panouri solare termice.

Tendința actuală este realizarea de proiecte de producere a energiei solare la scară largă, montate pe sol, dar și a sistemelor la scară mică, montate pe acoperișuri. UE domină piața globală a energiei solare, dar și SUA are proiecte importante, iar China a devenit dominantă în Asia.

Termenul fotovoltaic, exprimă conversia luminii directe în energie electrică prin intermediul materialelor semiconductoare. Celula solară este componenta de bază a unui sistem PV. Fluxul de electroni asigură curentul (I), iar celulele câmp electric determină o tensiune (U). Cu cât se obține  mai mult curent și tensiune, implicit se obține și o putere (P) mai mare, ținând cont de relația [3]:

În aceste condiții, curentul și tensiunea ar trebui să fie controlate pentru a urmări realizarea puterii maxime a sistemelor fotovoltaice. Pentru aceasta se folosesc tehnici de urmărire a punctului de putere maximă (Maximum Power Point Tracking – MPPT).

Energia hidro folosește forța trecerii apei pentru a pune în mișcare o roată de apă adaptată special sau o turbină, care apoi este valorificată de un generator. Energia hidro reprezintă o formă curată și ecologică de producere a energiei electrice, deoarece nu are nevoie de utilizarea combustibililor fosili, nu produce emisii de carbon și nu are deșeuri (materialele utilizate pentru infrastructura unui baraj de energie hidro sau sistem sunt non-regenerabile, dar ele sunt foarte durabile și de lungă durată) [4].

Exploatarea la scară redusă a energiei hidro are loc optim în zonele unde există râuri cu pante abrupte care curg tot timpul anului, așa cum este cazul zonelor de munte sau dealuri. Pentru a evalua adecvat o zonă de mediu cu potențial pico-hidroenergetic, trebuie  determinat fluxul de date reale despre mediu și datele despre înălțime și debit. Proiectele de pico-hidro pot furniza electricitate pentru locuințe izolate sau pentru compensarea consumului de energie electrică de la rețea. Proiectele pe cursurile râurilor au costuri reduse și impact redus sau pozitiv asupra mediului. Energia hidro-electrică este o sursă de energie electrică regenerabilă continuă și nepoluantă. Echipamentele pico-hidro sunt de dimensiuni reduse și compacte, fiind ușor de transportat în zone izolate sau greu accesibile. Energia pico-hidro reprezintă o sursă curată de energie regenerabilă.

Un model simplu de turbină hidro este caracterizat prin căderea disponibilă, pierderea de la cădere care apare în conducta de admisie din cauza frecării, debitul de proiectare a turbinei și a gamei sale de debite acceptabile. Puterea de ieșire a turbinei hidro este aproximată prin  formula [94]; [99]:

în care: – ηh – eficiența turbinei;  ρa – densitatea apei;  g – accelerația gravitațională;  H – căderea (capul-head) disponibilă;  fh – pierderea datorată conductei;  Qt – debitul (flow) prin turbină.

Turbina nu funcționează în cazul în care debitul de apă este sub volum minim, pe de altă parte, iar debitul apei prin turbină nu poate depăși valoarea maximă. Fluxul de apă disponibil pentru fiecare interval de timp provine din datele hidro înregistrate pentru  locația în cauză.

Biomasa reprezintă toate materialele organice provenite din regnul vegetal și care participă la circuitul carbonului în natură, cum ar fi vegetația, copacii și culturile care își încheie ciclul de viață. Utilizarea biomasei drept sursă primară de energie electrică înseamnă să întrerupem circuitul normal al carbonului în natură prin accelerarea desfășurării lui, extrăgând într-o formă utilizabilă, energia care altfel s-ar degaja în mediul înconjurător prin oxidare.

Prin diferite tipuri de conversie a biomasei solide sau umede, folosind procese chimice, termice sau biologice, se obține energie electrică, termică sau biocombustibili. Putem să ne referim la biomasă când vorbim despre reziduuri sau specii forestiere, produse sau reziduuri din agricultură, reziduuri industriale, de construcții, dar și deșeuri organice.

Energia din biomasă poate fi o sursă durabilă, inofensivă pentru mediu și economică.

Dezvoltarea și exploatarea biomasei forestiere generează un impact asupra mediului înconjurător, printr-o serie de efecte sociale și economice. Introducerea unei specii într-o locație, poate să afecteze fauna și flora înconjurătoare. De asemenea, nu trebuie să uităm unele dintre obiectivele principale ale energiei regenerabile, reducerea încălzirii globale și a emisiilor de CO2 în atmosferă prin arderea combustibililor fosili. Efectul asupra nutrienților din sol, este un aspect important, care poate pune la îndoială sustenabilitatea acestui tip de exploatare [7].

Trebuie elaborat un cadru legislativ bine ajustat pentru îmbunătățirea gestionării fondului forestier, promovarea sistemelor bio-energetice și enunțarea unor criterii de sustenabilitate și durabilitate.

 

 1. Generarea distribuită și rețelele inteligente

 

Sistemele de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt considerate sisteme de generare distribuită (SGD). Există numeroase posibilități pentru interconectarea SGD la rețeaua electrică. În general, operarea SGD depinde de nivelul de interacțiune cu rețeaua existentă, în special pe probleme de control de tensiune, mai ales de supratensiune, fiind în imposibilitatea de a le putea utiliza la capacitatea lor maximă. Când SGD livrează putere activă prin liniile de distribuție, crește tensiunea la borne din cauza impedanței de linie mai mult rezistivă. Controlul tensiunii printr-un control de putere reactivă este recomandată.

SGD sunt conectate la rețelele de joasă tensiune, în care sarcina variază frecvent și rapid. Sistemele energetice de mică putere pot fi situate în zone rurale, unde rețeaua electrică este foarte slabă, departe și cea mai mare parte depinde de rețelele de joasă tensiune. O atenție suplimentară trebuie sa fie acordată controlului tensiunii în regim staționar. Funcționarea tranzitorie trebuie să fie luată în considerare în special privind respingerea rapidă de încărcare, datorită frecventelor declanșări ale rețelei de joasă tensiune.[8]

Pentru a putea gestiona în mod corect cererea de energie electrică din rețea, mai ales în momentele când este o cerere de vârf, cu posibilitatea de a transfera dinamic energia electrică produsă din surse regenerabile, sunt folosite așa numitele rețele inteligente (smart grids).

Gestionarea sistemului energetic pentru a putea genera electricitate atunci când este necesar, cu respectarea condițiilor tehnice de siguranță și menținând calitatea în funcționare, poartă numele de dispecerizare. Hidrocentralele, turbinele cu gaz, centralele pe biomasă și geotermale sunt grupurilor generatoare care sunt dispecerizabile. În general, energia eoliană și solară este variabilă, de aceea, sistemele solare și eoliene sunt parțial dispecerizabile.

Pentru o dezvoltare durabilă a exploatării energiei regenerabile, trebuie să ținem cont de două aspecte: politicile de energie regenerabilă, prin care sunt promovate, acceptate, cercetate și dezvoltate tehnologiile de exploatare a energiei regenerabile, dar și aspectul de eficiență energetică, furnizând servicii energetice eficiente și devenind astfel un competitor de clasă în defavoarea energiei electrice obținute folosind combustibilii fosili. Se pune accentul și pentru a reduce stresul rețelei în perioadele de cerere de vârf, pierderile de transmisie și costurile economice. Rețele inteligente, împreună cu o eficiență energetică a energiei regenerabile, sunt piloane de bază a dezvoltării viitoare a energiei regenerabile.

 

 1. Perspectivele de dezvoltarea a energiei regenerabile în România

În domeniul energiei din surse regenerabile, România a transpus toate directivele relevante ale Uniunii Europene. Directiva 2001/77/CE a Parlamentului și Consiliului European privind promovarea energiei electrice produse din surse de energie regenerabile pe piața internă, reprezintă prima acțiune concretă a Uniunii Europene de atingere a obligațiilor de reducere a emisiilor cu gaze cu efect de seră la care s-a angajat prin ratificarea Protocolului de la Kyoto.

Deși cadrul juridic este în vigoare în România, cel mai important obstacol rămas este rețeaua electrică, care nu este încă pregătită pentru a prelua eficient energia produsă de instalațiile de producție de energie electrică din surse regenerabile.

România are un potențial important al surselor de energie regenerabilă [9]: energia eoliană – 23000 GWh; energia hidro (<10 MW) – 6000 GWh; energia solară – 1200 GWh; energia din biomasă pentru energie electrică și termică – 7600*103 tep.

Capacitatea electrică totală instalată în instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile (Tabelul 1), până la data de 30.09.2012, a fost de 1959,55 MW, iar până la sfârșitul anului 2012, a fost de 2327,76 MW.

Se poate observa și o creștere importantă a sistemelor fotovoltaice de exploatare a energiei solare.

Tabelul 1. Capacitatea totală instalată a tehnologiilor de producere de energie electrică din surse regenerabile  în România[10]

Tipul de tehnologie

Capacitate totală instalată [MW]

(30.09.2012) [MW]

(28.08.2013) [MW]

(31.12.2013) [MW]

Eoliană

1492,39

2242,99

2593,39

Hidro (<10 MW)

421,46

459,18

531,04

Biomasă

26,66

50,87

65,87

Solară

16

546,67

1158,20

Total

1956,55

3299,70

4348,50

Fig. 1. Capacitatea totală instalată [MW] a tehnologiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile în România [6]

Producția de energie electrică din surse regenerabile, în 2012, a fost de 14977 TWh, cu o pondere de 33,86 % în consumul final brut de energie electrică. Până la 28.08.2013, au fost adăugați 971,94 MW, ajungând la un total de 3299,7 MW, iar până la sfârșitul anului 2013, capacitatea totală instalată, fiind de 4348,5 MW.

 

 1. Concluzii

Dezvoltarea exploatării energiei regenerabilă, precum și implementarea acesteia, ridică provocări și oportunități în ceea ce privește integrarea în sistemele de alimentare cu energie electrică. Sistemele energetice includ un sector de aprovizionare cu energie și tehnologia de utilizare finală pentru consumatorii casnici, industrie, transport, etc.

În majoritatea țărilor, producerea de energie electrică se face prin centrale pe combustibili fosili și nuclear, fiind de capacități mari, de ordinul a miilor de MW.

Centralele de producere a energiei din surse regenerabile au o mare creștere în ultimul timp și este preconizată o creștere accentuată. În timp ce centralele bazate pe combustibili fosili și nuclear funcționează pe principiul producției centralizate, centralele pe surse regenerabile sunt pe principiul producției distribuite.

În cazul producției centralizate, centralele sunt situate în locațiile unde este disponibilă resursa de energie și consumatorii, în general mari consumatori (cazul Văii Jiului cu termocentrala de la Paroșeni și exploatările miniere din Valea Jiului), transmiterea energiei electrice se face prin linii de înaltă tensiune către consumatori. În cazul generării distribuite, sunt cuplate, la rețea, generatoare de putere mică, cu o mare distribuție geografică, mult mai aproape de consumatorii finali, oferindu-le și o aprovizionare continuă și fiabilă, sprijină funcționarea rețelei prin reducerea pierderilor de transport și distribuție, au un impact scăzut asupra mediului înconjurător și sunt în general centrale eoliene, panouri solare, centrale hidro sau centrale pe biomasă, adică centralele de producere a energiei electrice pe baza energiei regenerabile. Un  punct forte al generării distribuite este cuplarea rapidă la rețea.

Sursele regenerabile pot fi folosite cu succes în producția de combustibil pentru transport, fie el biocombustibil, energie electrică sau hidrogen. Mașinile care folosesc acest tip de combustibil pot folosi aceleași drumuri ca mașinile pe benzină, astfel că infrastructura nu reprezintă o problemă, dar provocările tehnologice vin în dezvoltarea echipamentelor de stocare și oferirea unei mai mari eficiențe și a unui randament mai bun.

O  utilizare cu succes a energiei regenerabile este pentru încălzirea și răcirea spațiilor, fie ele de locuit, birouri sau industriale. Tehnologiile actuale folosesc energia solară, geotermală și biomasă. Se pune un mare accent și pe eficiența energetică și pe clădirile pasive.

Impactul asupra mediului înconjurător, este un subiect important și în viitor, daunele cauzate de utilizarea resurselor fosile, dezastrul deversării de petrol în Golful Mexic și creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile utilizării energiei nucleare, catastrofa nucleară din Fukushima (Japonia), amplificând temerile.

Un aspect cheie pentru perspectivele energiei regenerabile, în acest context, va fi de acceptare socială. Acceptarea este semnificativ mai mare în cazul proiectelor, care sunt deținute de către comunitatea locală în care se află sistemul energetic. În general, oamenii care se văd proprietari, în mod natural, au o atitudine mai pozitivă. Introducerea unei legislații care favorizează modele bazate pe proprietatea comunității pentru proiectele de energie regenerabilă, ar reprezenta un pas important.

 1. 1 ***, http://www.anpm.ro/Mediu/dezvoltare_durabila-18

  2 Barbu C., Pop E., Leba M., –Microsisteme energetice durabile regenerative, Editura Didactică și Pedagogică, ISBN 978 973 30 2601 3, 2009

  3 Iannucci J., –Opportunities and barriers to distributed resources in utility systems, Environmental Electric Energy Opportunities for the Next Century, IEEE/EPRI Vision-21, 1998

  4 ***, http://www1.eere.energy.gov/water/hydro_benefits.html

  5 Zobaa A.F., Ramesh C.B., – Handbook of Renewable Energy Technology, World Scientific Publishing Company, 2011

  6 ***, –Clean Energy Project Analysis RETScreen® Engineering & Cases Textbook, RETScreen® International Clean Energy Decision Support Centre, 2005

  7 ***, http://www.biomassenergycentre.org.uk

  8***,http://practicalaction.org/docs/technical_information_service/micro_hydro_power.pdf

  9 Marchetti J.M. et al., –Possible methods for biodiesel production, Renewable and Sustainable Energy Review 11, 2007

  10 ***, http://www.anre.ro

This site is registered on wpml.org as a development site.