METODE DE INVESTIGARE ȘI EVALUARE  A RESURSELOR

MINERALE UTILE

 

RESOURCE INVESTIGATION AND EVALUATION METHODS

USEFUL MINERALS

 

Ing. Cristian Ionuț Aron,

 Universitatea din Petroșani,/  Mine, Petrol, Gaze, /2022/

cristi.aron3@gmail.com

Rezumat

În lucrare se arată că evaluările econometrice în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică intră sub incidenţa modelării, bazată pe: o ecuaţie; un sistem de ecuaţii; un model de ecuaţii multiple. Se precizează că modelele pentru investigarea și evaluarea resurselor minerale utile înfățișează conţinutul cvasi-aplicativ al teoriei specifice din știința geologică și minieră sub aliniamente aserționale  economice. Sunt evidențiate date referitoare la structura sistemelor de resurse, fluxul modelării şi influenţele variabilelor pentru investigarea și evaluarea resurselor minerale utile și se afirmă că variabilele unui model econometric pentru investigarea și evaluarea resurselor naturale/ minerale utile contribuie la formalizarea/ structurarea modelului econometric general în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică și minieră.

 

Cuvinte și expresii cheie: cunoaștere geologică, modelare, evaluarea resurselor minerale utile, model econometric, cunoaștere minieră, structura sistemelor de resurse

 

Abstract

The paper shows that the mining industry econometric evaluations based on geological knowledge covered by modeling based on: an equation; a system of equations; a pattern of multiple equations. It states that the models for the investigation and evaluation of mineral resources presents useful applications of the theory of quasi-content specific geological and mining science in economic aserţionale alignments. Are highlighted data structure resource systems, flow modeling the influences of variables for investigation and evaluation of mineral resources useful and stated that the variables of an econometric model for investigating and evaluating natural resources / minerals helps to formalization / structuring econometric model generally in the mining industry based on knowledge of the geological and mining.

 

Keywords and phrases: knowledge geological modeling, evaluation of mineral resources useful econometric model, knowledge mining structure resource systems

 

 1. Introducere

Modelarea pentru investigarea și evaluare a resurselor minerale utile se regăseşte aplicată în sistemele de resurse minerale când variabilele joacă roluri esenţiale în practica determinării valorilor comandabile în raport cu valorile necomandabile iterate/reiterate prin feed-back-uri.

Pentru investigarea și evaluarea resurselor minerale utile se iau în considerare mulțimi de de variabile din rândul cărora se amintesc cele exogene; variabilele endogene; cele economice; variabilele aleatoare.

În context, se iau în considerare influenţele exogene în  sistemul modelelor pentru resurse naturale, cuantificarea relaţiilor de identitate, a relaţiilor de comportament.

Totodată, procesarea modelistică se bazează și pe dinamica relaţiilor tehnologice asociate/ organizate cu ajutorul  relaţiilor instituţionale în timp.

 

 1. Formalizarea modelelor pentru investigarea și evaluarea resurselor minerale utile

Din observații epistemologice curente se deduce că modelele pentru investigarea și evaluarea resurselor minerale utile înfățișează conţinutul cvasi-aplicativ al teoriei specifice din știința geologică și minieră sub aliniamente aserționale  economice.

Ele sunt caracterizate de 1) formalitate operaţională (prin implementare devenind instrumente de feed-back), 2) de previziune prin simulare (jucând rolul de agenţi metodici de control şi dirijare a fenomenelor productive-economice îm sectorul minier).

Modelarea pentru investigarea și evaluarea resurselor minerale utile se regăseşte larg aplicată în sistemele de resurse naturale.

Variabilele alese/ reținute în inventarul iterărilor/reiterărilor joacă roluri esenţiale în practica modelării.

Pentru cazul evalărilor cvasi-certe structura sistemelor de resurse, [3] fluxul modelării şi mulțimea influenţelor generate de variabilele ecuaţionale ale unui model mathematic simbolic în domeniu sunt redate în fig.1.

Variabile: Vex= exogene; Vend= endogene; Vec= economice; Va= aleatoare; t=timp.

Relații: Rid= de identitate;  Rc= de comportament; Rt= tehnologice; Ris= instituţionale.

Ie=influenţe exogene; SMEm=sistemul modelelor pentru resurse naturale.

 

Algoritmul modelării pentru investigarea și evaluare a resurselor minerale utile cuprinde elemente operaţionale precum: 1) valorile de intrare, (pot fi empirice, centrate sau centrate şi normate, când sunt considerate abateri standard); 2) sursa de date, (intrările valorilor de modelare); 3) sistemul modelelor pentru resurse naturale; 4) influenţe exogene; 5) sub-sistemul variabilelor endogene şi exogene; 6) variabilele aleatoare; 7) relaţii de identitate, (comportament, tehnologice şi instituţionale); 8) variabile „timp”, (asigură caracterul stochastic, dinamic al modelului de exploatare şi valorificare); 9) teste de verificare a ipotezelor statistice.

Sursa de date se cuantifică prin conţinutul sub-sistemului informaţional statistic.

 În context, sunt identificate erorile sistematice, căutând îndeplinirea condiţiilor de omogenitate a datelor.

Omogenitatea se obţine prin colectarea datelor de la unităţi statistice. Se au în vedere 1) uniformizarea metodologiilor de calcul şi de definire în timp şi spaţiu a informaţiilor, 2) reţinerea intervalelor de timp fără modificări generatoare de erori, precum şi 3) exprimarea în aceleaşi unităţi de măsură.

În esenţă, se obţin serii cronologice de timp sau dinamice pentru datele de modelare referitoare la resursele naturale/ minerale.

Se observă că valorile aferente proceselor pentru investigarea și evaluarea resurselor minerale utile, de exploatare şi valorificare a resurselor naturale înfățișează mărimea/ dimensiunile modelului şi ale fluxului informaţional, care circulă în model [3] (fig.2).

Este important de subliniat că variabilele unui model econometric pentru investigarea și evaluarea resurselor naturale/ minerale utile [3] (fig.3.) contribuie la formalizarea/ structurarea modelului econometric general în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică și minieră.

În modelare „timpul” este o variabilă de bază, însă în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică și minieră acesta reprezintă măsura artificială a altor variabile din sistemul modelelor econometrice pentru resurse naturale. Dimensiunile relaţionale (raporturi, comparații, observabile, determinanți etc.) se regăsesc în exprimări de tipul ecuaţiilor sau funcţiilor matematice specifice [3]

Orice model, inclusiv modelele din industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică și minieră se supune testării, respectiv verificării ipotezelor statistice.

Enunţarea logică a unor ipoteze referitoare la semnificaţia variabilelor, îndeosebi a celor exogene, este urmată de estimări, care prin calitatea lor determină performanţele modelului operațional general în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică și minieră.

Respingerea sau acceptarea ipotezelor se realizează cu ajutorul testelor statistice.

În esenţă, în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică și minieră se urmăreşte compararea valorilor, situaţie în care se identifică erorile. Acestea din urmă sunt testate ca manifestare în procesele de auto-evoluţie (apariţie, amplitudine, frecvenţă, mod de propagare ş.a.).

Notând cu (Oie) valorile observate, respectiv estimate, prin modelare în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică, întotdeauna se aşteaptă valorile prognozate (Oip), respectiv teoretice sau proiectate. [3]

Eroarea absolută (Ea), în acest caz, este: 

iar cea relativă (Er)  are următoarea formă ecuațională:

Cu această ocazie, în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică, se identifică un prag de semnificaţie şi un nivel al semnificaţiei.

Este posibil ca în privința ipotezelor marcate  cu ajutorul testelor statistice să se formuleze cel puţin două sub-ipoteze (I1, I2) şi anume:

Constatăm că pentru o valoare absolută (Va) sau relativă (Vr) în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică se poate înfăptui modelarea de echivalare între (Oei) şi (Opi).

De aceea, este utilă abordarea a cel puţin două formule de alegere a ipotezelor şi anume:

 • Ipoteza I1 este acceptată dacă:

în care (va) şi vr sunt valori de diferenţe aleatoare, respectiv nesistematice;

  • Ipoteza I2 este acceptată dacă:

caz în care (Oei) şi (Opi) au diferenţe semnificative, fiind înlăturată posibilitatea admiterii echivalenţei.

Testul de mai sus este cel al „erorilor”, marcând diferenţele ce se folosesc în procesul decizional econometric în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică.

În cadrul general de mai sus, evaluările econometrice în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică intră sub incidenţa modelării, bazată pe: 1) o ecuaţie; 2) un sistem de ecuaţii; 3) un model de ecuaţii multiple.

Integrarea teoriei economice cu matematica şi statistica oferă aliniamentul motivaţional pentru formularea modelelor econometrice aferente resurselor naturale, care sunt verigi între teorie şi practică în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică.

 

 1. Zăcăminte minerale cvasi-nesesizabile

 

Evaluările econometrice în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică arată că  există observabile, apreciate ca subiecte matriciale principale, ale zăcămintelor minerale cvasi-nesesizabile/ nesesizate în situații ante-explorare/ ante/prospecțiune.

Pornind de la aceasă realitate considerăm că în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică este necesară creșterea acurateții evaluării resurselor naturale/ minerale cvasi-nesesizabile/ nesesizate prin îmbunătățirea sesizării /identificării proprietăților subtile într-un depozit/ sistem mineralizat.

Pe această cale aserțională se legitimează recurgerea la analiza documentată de cunoaștere geologică la micro-scară.

Se poate constata, de exemplu, că într-un depozit/ sistem mineralizat observabilele chimice/ izotopice sunt articulate în proprietățile fizice ale masivului-gazdă. Acestea pot fi sesizate 1) nemodificate sau 2) modificate în semnale geologice cvasi-infinite.

Metodologic/ procedural considerăm că trebuie căutate relațiile/ raporturile evolutive genetice (geologice) temporale.

În plan secund sunt căutați gradienți chimici și fizici din areale de mari dimensiuni, recunoscând scări și micro-scări parametrice/ meta-parametrice de caracterizare specific minieră și geologică.

Concomitent, evaluarea geochimică zonală este conexată cu determinări ale vârstei mineralizării, examinând observabilele intruziunilor  în arealul cercetat.

Aproape întotdeauna expertizele lito-geo-chimice, alături de cele izotopice, pot sugera chimia fazelor minerale specifice în sub-suprafețe de alterare.

Sesizarea observabilelor rocilor de pre- și sin-mineralizare semnalează eventuala prezență a substanțelor de interes/ de exemplu a metalelor majore, în arealul studiat.

Pe această bază examinativă se resimte nevoia vectorizării de explorării.

Desigur, exemplificative, analizele probelor de foraj se potebaza pe cuantificarea emisiei termice avansate, respectiv pe radiometria de reflexie, secvențială sau atotcuprinzătoare, sesizate dimensional peste zona cercetată.

Apreciem că, astfel, acoperirea post-mineralizare se dovedește semnificativ furnizoare de date de cunoaștere geologică.

De aceea, distribuția proceselor post-mineralizare/ acoperirea cu cunoaștere de tip post-mineralizare intră sub incidență probabilistică relativă în arealele cu resurse natural/ minerale cvasi-nesesizabile.

 

 1. Tehnici geofizice si geochimice pentru a identifica resurse minerale cvasi-nesesizabile

 

Evaluările econometrice în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică țin seama și de sinergia zonală geochimică a  sedimentelor de flux, asociată cu hidrologia zonei.

                Este o procedură deja comună, obișnuită de a apela la tehnici electro-geo-chimice de sesizare a conținuturilor, dimensiunilor, formelor ș.a. acumulărilor de substanțe minerale convențional utile.

Totuși, se resimte cerința de a imagina noi metode geofizice și geochimice pentru aplicații de frontieră, ori marginal aplicate prin tehnologii avansate de măsurare cvasi-infinitezimală continuă.

Cu alte cuvinte, se resimte nevoia expertizărilor interne/ endogene, de frontieră epistemologică minieră și geologică.

De exemplu, devine utilă analiza texturală a datelor geofizice, cuntificarea spațio-temporală a datelor nestructurate și sesizarea nivelului lor de probabilitate cu multiple corelații prin teoria sistemelor complexe, apelând la logica fuzzy, la corelații rang, satbilind fiabilitatea relativă a condiționărilor genetice geologice. Astfel, se ajunge la reala scalare spațială a proprietăților geologice.

 

 1. Concluzii
 • Se apreciază că expertizele lito-geo-chimice, alături de cele izotopice, pot sugera chimia fazelor minerale specifice în sub-suprafețe de alterare.
 • Enunţarea logică a unor ipoteze referitoare la semnificaţia variabilelor, îndeosebi a celor exogene, este urmată de estimări, care prin calitatea lor determină performanţele modelului operațional general în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică și minieră.
 • Se resimte nevoia expertizărilor interne/ endogene, de frontieră epistemologică minieră și geologică, în condițiile în care există observabile, apreciate ca subiecte matriciale principale, ale zăcămintelor minerale cvasi-nesesizabile/ nesesizate în situații ante-explorare/ ante-prospecț
 • Analiza texturală a datelor geofizice, cuntificarea spațio-temporală a datelor nestructurate și sesizarea nivelului lor de probabilitate cu multiple corelații prin teoria sistemelor complexe, sunt contributive la evaluările econometrice în industria extractivă bazată pe cunoașterea geologică de înaltă rezoluț
 • Valorile aferente proceselor pentru investigarea și evaluarea resurselor minerale utile, de exploatare şi valorificare a resurselor naturale înfățișează mărimea/ dimensiunile modelului şi ale fluxului informaţional, care circulă în model.
 1. Gâf-Deac, I.I. – Noua economie între cunoaştere şi risc, Ed. Infomin, Deva, 2010
 2. Gâf-Deac I.I., – Bazele juridice şi economice ale sistemelor de resurse în noua economie, Ed. Infomin, Deva, 2007
 3. Gâf-Deac I.,- Bazele Managementului Doxastic, Free Mind Publishing, București, 2013
 4. Voin Viorel,- Contribuţii privind perfecţionarea metodelor şi tehnologiilor de exploatare a stratelor de cărbune subţiri din Bazinul Minier Valea Jiului, Teza de doctorat, Universitatea Tehnică Petroşani, 1992

 

This site is registered on wpml.org as a development site.